ALGEMENE VOORWAARDEN HORECA

Laatst gewijzigd op 1 juli 2021

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten dien je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In dit document lees je wat je van TAPP mag verwachten, en wat TAPP van jou mag verwachten. We adviseren je deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, zodat je weet welke voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten van TAPP.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we een aantal termen. We willen graag dat deze helder zijn. Daarom lichten we ze kort toe. Als we de volgende termen gebruiken, dan hebben ze deze betekenis:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, die onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Diensten van TAPP.

Diensten

Het verzamelen van geautomatiseerde verkoopgegevens via het PoS van de Horecagelegenheid door middel van de TAPP- software en -hardware. TAPP levert inzichten via de TAPP Horeca Portal op basis van de verzamelde verkoopgegevens.

Horecagelegenheid

De wederpartij van TAPP.

PoS

Het Point of Sale-systeem. Met andere woorden: het kassasysteem van een Horecagelegenheid.

Privacy Policy

De Privacy Policy van TAPP, te vinden op de website van TAPP.

TAPP

TAPP is de handelsnaam van Tabster B.V. Tabster B.V. is geregistreerd onder KVK- nummer 62721720 en heeft als adres Wilhelminastraat 127H, 1054WB te Amsterdam.

TAPP Horeca Portal

Online omgeving op de TAPP website voor aangesloten Horecagelegenheid. De TAPP Horeca Portal geeft een inzicht in de prestaties van de Horecagelegenheid en deze prestaties kunnen vergeleken worden met de geanonimiseerde prestaties van soortgelijke zaken. Ook geeft de TAPP Horeca Portal inzicht in ontwikkelingen in de markt. De TAPP Horeca Portal is afgeschermd met een persoonlijk account.

TAPP-software & -hardware

De software en hardware die TAPP heeft ontwikkeld. Met de software en hardware van TAPP worden de verkoopgegevens van een onderneming verzameld.

Website

De website is http://www.tapp.cafe/.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk van de Diensten die de Horecagelegenheid gebruikt.

Artikel 3 Toestemmingen

3.1 Op basis van alles wat in deze Algemene Voorwaarden staat, verleent TAPP de Horecagelegenheid een licentie om de TAPP-software en - hardware te koppelen aan het PoS, zodat TAPP analyses kan maken van de prestaties van de Horecagelegenheid en deze analyses kan leveren. Deze licentie geldt voor de duur van de samenwerking met TAPP en is persoonlijk, niet-exclusief en niet- overdraagbaar.

3.2 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bevestigt de Horecagelegenheid dat hij de eigenaar is van de data- & PoS-apparatuur en dat hij TAPP toestemming geeft om de TAPP-software en -hardware te koppelen aan het PoS.

Artikel 4 Installatie

4.1  TAPP zal kosteloos een koppeling met het kassasysteem van de Horecagelegenheid realiseren.

4.2  De Horecagelegenheid kan middels schriftelijke kennisgeving aan TAPP (waaronder per e-mail) kosteloos aanvullende horecagelegenheden waarvan de Horecagelegenheid de eigenaar/uitbater is of is geworden, toevoegen aan de samenwerking met TAPP.

4.3  Gedurende de samenwerking met TAPP stelt de Horecagelegenheid indien mogelijk een werkende internetverbinding en stroompunt beschikbaar aan TAPP, in de buurt van de kassa.

Artikel 5 Dataverzameling en bewerking

5.1 TAPP zal de beschikbare verkoopgegevens van de Horecagelegenheid opnemen in haar database. Ook gebruikt TAPP de verkoopgegevens om de afzetmarkt te analyseren, het gedrag van consumenten beter te begrijpen en voor anonieme marktinzichten. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft de Horecagelegenheid hiervoor toestemming en draagt deze gegevens over aan TAPP.

5.2. TAPP zal geen specifieke verkoopgegevens van een Horecagelegenheid verzamelen, openbaar maken of verkopen zonder voorafgaande schriftelijk vastgestelde instemming van de Horecagelegenheid.

5.3  TAPP verwerkt de verkoopgegevens van de Horecagelegenheid met vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. TAPP is in het bezit van een ‘Security Verified’ certificaat van het ICT Institute (version 2016.10). Dit certificaat laat zien dat TAPP haar procedures aan hoge standaarden voldoen met betrekking tot informatieveiligheid.

5.4  Als TAPP een security-incident ontdekt waarbij mogelijk gegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal TAPP de Horecagelegenheid telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen.

Artikel 6 Diensten van TAPP

6.1  TAPP doet er alles aan om te zorgen dat haar Diensten operationeel zijn en naar behoren functioneren. In het geval dat TAPP te maken krijgt met technische problemen, of dat zij verbeteringen wil of moet doorvoeren die de functionaliteit van de TAPP- software of
–hardware tijdelijk beperken, dan laat TAPP dit de Horecagelegenheid tijdig weten, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dringend noodgeval.

6.2  TAPP behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar Diensten te kunnen wijzigen, op te schorten of te staken. TAPP is niet aansprakelijk voor de schade die de Horecagelegenheid lijdt als - om wat voor reden dan ook - de Diensten worden gewijzigd of niet beschikbaar zijn op ieder moment en voor iedere periode.

6.3  Als er een defect is in de TAPP- software of -hardware die onderdeel is van de Diensten van TAPP, dan dient de Horecagelegenheid zo snel als redelijk mogelijk is contact op te nemen met TAPP, zodat TAPP het defect kan verhelpen.

Artikel 7 Horecagelegenheden

7.1 De Horecagelegenheid dient de regels en richtlijnen van TAPP voor het gebruik van de Diensten na te leven.

7.2. De Horecagelegenheid geeft TAPP toestemming om naar de Horecagelegenheid te verwijzen in advertenties en promotiemateriaal van TAPP.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1  TAPP is niet aansprakelijk voor schade die de Horecagelegenheid lijdt of zal lijden als gevolg van het installeren of gebruiken van de Diensten en de TAPP-software en -hardware. Er is natuurlijk wel sprake van aansprakelijkheid als deze schade komt door opzet of bewuste roekeloosheid van TAPP.

8.2  Onder het gebruiken van de Diensten en de TAPP-software en -hardware, zoals benoemd in artikel 7.1, valt ook het gebruik van de TAPP Horeca Portal door de Horecagelegenheid. TAPP is om wat voor reden dan ook of in welke vorm dan ook niet aansprakelijk voor beslissingen die een Horecagelegenheid neemt op basis van inzichten en informatie afkomstig uit de TAPP Horeca Portal. Ook is TAPP niet aansprakelijk voor eventuele schade die een Horecagelegenheid lijdt of zal lijden als gevolg van het nemen van beslissingen op basis van de informatie en inzichten afkomstig uit de TAPP Horeca Portal.

8.3 TAPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade

ontstaan ten gevolge van door een andere gebruiker van de Diensten of TAPP Horeca Portal verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 TAPP is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen door het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)communicatiemiddel in het verkeer tussen de Horecagelegenheid en TAPP en/of TAPP Horeca Portal.

8.5 Onverminderd eventuele andere beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, is TAPP niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of verlies in het algemeen.

8.6 De aansprakelijkheid van TAPP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van TAPP in een voorkomend geval aanspraak geeft.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de TAPP-software en -hardware berusten bij TAPP. TAPP kan derden een gebruikslicentie verstrekken.

9.2  Het is de Horecagelegenheid niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen over intellectuele eigendomsrechten van de TAPP- software of -hardware te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.3  Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de Horecagelegenheid over te dragen, afgezien van de licentie om de TAPP- software en -hardware te gebruiken zoals in deze Algemene Voorwaarden wordt afgesproken. De Horecagelegenheid zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van TAPP, waaronder het registeren van domeinnamen, handelsnamen, merknamen of logo’s die identiek zijn aan of lijken op die van TAPP.

9.4  De Horecagelegenheid mag de TAPP- software of – hardware of enige informatie die verband houdt met de TAPP-software of -hardware niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen aan derden, publiceren, verkopen of in licentie geven aan derden.

9.5 De Horecagelegenheid mag de inzichten en informatie afkomstig uit de TAPP Horeca Portal niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen aan derden, publiceren, verkopen of in licentie geven aan derden.

9.6 De geïnstalleerde hardware is eigendom van TAPP en zal op verzoek van TAPP worden ingeleverd dan wel opgehaald.

Artikel 10 Beëindiging

10.1  Beide partijen kunnen de samenwerking opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.2  In het geval van wijziging van eigenaar/uitbater, zal de Horecagelegenheid TAPP daarvan op de hoogte stellen.

10.3  In de volgende situaties kan TAPP de samenwerking met een Horecagelegenheid, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk opzeggen:

1. De Horecagelegenheid ontplooit activiteiten of gaat activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;

2. De Horecagelegenheid is failliet verklaard;

3. De Horecagelegenheid heeft surseance van betaling aangevraagd;

4. De Horecagelegenheid komt één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerking met TAPP en/of Algemene Voorwaarden niet na.

Artikel 11 Datagebruik

11.1  Voor de functionaliteit van de Diensten is het noodzakelijk dat de TAPP- software en -hardware toegang heeft tot de transactiegegevens van de Horecagelegenheid. TAPP behandelt deze gegevens in overeenstemming met de Privacy Policy.

11.2  De Horecagelegenheid geeft TAPP toegang tot de transactiegegevens in het PoS en gaat akkoord met de richtlijnen voor TAPP’s gebruik hiervan zoals opgesteld in TAPP’s Privacy Policy.

Artikel 12 Verklaringen en Garanties

De Horecagelegenheid garandeert dat zij het volledige recht en de volledige autoriteit heeft om een partij te zijn bij de samenwerking met TAPP.

Artikel 13 Overig

13.1 TAPP mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, overdragen of verpanden aan derden. Is dit aan de orde,dansteltTAPPde Horecagelegenheid hiervan schriftelijk op de hoogte. De Horecagelegenheid verklaart dat zij in dat geval meewerkt aan zo’n overdracht of verpanding en dat zij zorgdraagt dat deze derde partij bij een overdracht alle rechten jegens de Horecagelegenheid zal kunnen uitoefenen.

13.2 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of om een andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TAPP zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.

13.3 TAPP is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. TAPP zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treft een wijziging jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging door TAPP is medegedeeld.

13.4  Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

13.5  De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd geschillen die verband houden met deze Voorwaarden te beslechten, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.