* ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERANCIERSPROGRAMMA

Wat goed te horen dat je wil samenwerken met TAPP. Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten sluit je een Overeenkomst met TAPP. Daar horen deze Algemene Voorwaarden bij. In dit document lees je wat je van TAPP mag verwachten, en wat TAPP van jou mag verwachten. We adviseren je deze Algemene Voorwaarden goed door te nemen, zodat je weet welke voorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we een aantal termen. We willen graag dat deze voor jou en voor ons helder zijn. Daarom lichten we ze kort toe. Als we de volgende termen gebruiken, dan hebben ze de volgende betekenis:

Diensten


Het verzamelen van geautomatiseerde verkoopgegevens via het PoS van de Horecagelegenheid door middel van de TAPP-software.Horecagelegenheid


De wederpartij van TAPP.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen TAPP en de Horecagelegenheid. Hierin is vastgelegd dat TAPP de Diensten voor de Horecagelegenheid verricht.

PoS

Het Point of Sale-systeem. Met andere woorden: het kassasysteem van een Horecagelegenheid.

Privacy Policy

De privacy policy van TAPP, te vinden op de website van TAPP.

TAPP

TAPP is de handelsnaam van Tabster B.V. Tabster is geregistreerd onder KVK- nummer 62721720 en heeft als adres Wilhelminastraat 127H 1054WB te Amsterdam.

TAPP-software


De software die TAPP heeft ontwikkeld. Met de software van TAPP worden de verkoopgegevens van een onderneming verzameld.

Website

De website http://www.tapp.cafe/.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst die TAPP met de Horecagelegenheid sluit. Ze zijn van toepassing op elk van de Diensten die de Horecagelegenheid gebruikt.

Artikel 3 Toestemmingen

3.1 Op basis van alles wat in deze Algemene Voorwaarden staat, verleent TAPP de Horecagelegenheid een licentie om de TAPP-software te gebruiken op het PoS, zodat TAPP analyses kan maken en leveren van de prestaties van de horecagelegenheid. Deze licentie geldt voor de voor de duur van de Overeenkomst en is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

3.2 De Horecagelegenheid dient van haar PoS-leverancier toestemming te hebben voor de koppeling van TAPP-software aan het PoS.

Artikel 4 Diensten van TAPP

TAPP doet er alles aan om te zorgen dat haar Diensten operationeel zijn en naar behoren functioneren. In het geval dat TAPP te maken krijgt met technische problemen, of dat zij verbeteringen wil of moet doorvoeren die de functionaliteit van de TAPP-software tijdelijk beperken, dan laat TAPP dit de Horecagelegenheid tijdig weten, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dringend noodgeval.

TAPP behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar Diensten te kunnen wijzigen, op te schorten of te staken. TAPP is niet aansprakelijk voor de schade die de Horecagelegenheid lijdt als - om wat voor reden dan ook - de Diensten worden gewijzigd of niet beschikbaar zijn op ieder moment en voor iedere periode.

Als er een defect is in de software of in de hardware die onderdeel is van de Diensten van TAPP, dan dient de Horecagelegenheid zo snel als redelijk mogelijk is contact op te nemen met TAPP, zodat TAPP het defect kan verhelpen.

Artikel 5 Horecagelegenheden

5.1 De Horecagelegenheid dient de regels en richtlijnen van TAPP voor het gebruik van de Diensten te volgen.

5.2 De Horecagelegenheid geeft TAPP toestemming om naar de Horecagelegenheid te verwijzen in advertenties en promotiemateriaal van TAPP.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 TAPP is niet aansprakelijk voor schade die de Horecagelegenheid lijdt of zal lijden als gevolg van het installeren of gebruiken van de Diensten en de TAPP-software. Er is natuurlijk wel sprake van aansprakelijkheid als deze schade komt door opzet of bewuste roekeloosheid van TAPP.

6.2 Onverminderd eventuele andere beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is TAPP niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of verlies in het algemeen.

6.3 De aansprakelijkheid van TAPP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van TAPP in een voorkomend geval aanspraak geeft.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de TAPP-software berusten bij TAPP. TAPP kan derden een gebruikslicentie verstrekken.

8.2 Het is de Horecagelegenheid niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen over intellectuele eigendomsrechten van de TAPP-software te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de Horecagelegenheid over te dragen, afgezien van de licentie om de TAPP-software te gebruiken zoals in de Overeenkomst is afgesproken. De Horecagelegenheid zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van TAPP, waaronder het registeren van domeinnamen, handelsnamen, merknamen of logo’s die identiek zijn aan of lijken op die van TAPP.

8.4 De Horecagelegenheid mag de TAPP-software of enige informatie die verband houdt met de TAPP-software niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen aan derden, publiceren, verkopen of in licentie geven aan derden.

Artikel 9 Beëindiging

9.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met de opzegtermijn die beschreven is in de Overeenkomst.

9.2 In de volgende situaties kan TAPP de Overeenkomst of een deel van de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen:

  • De Horecagelegenheid ontplooit activiteiten of gaat activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;
  • De Horecagelegenheid is failliet verklaard;
  • De Horecagelegenheid heeft surseance van betaling aangevraagd;
  • De Horecagelegenheid komt één of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet na.

Artikel 10 Datagebruik

10.1 Voor de functionaliteit van de Diensten is het noodzakelijk dat de TAPP-software toegang heeft tot de transactiegegevens van de Horecagelegenheid. TAPP behandelt deze gegevens in overeenstemming met de Privacy Policy.

10.2 De Horecagelegenheid geeft TAPP toegang tot de transactiegegevens in het PoS en gaat akkoord met de richtlijnen voor TAPP’s gebruik hiervan zoals opgesteld in TAPP’s Privacy Policy.

11 Artikel 11 Verklaringen en Garanties

Iedere partij bij de Overeenkomst garandeert dat zij het volledige recht en de volledige autoriteit heeft om een partij bij de Overeenkomst te zijn.

Artikel 12 Overig

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 TAPP mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, overdragen of verpanden aan derden. Is dit aan de orde, dan stelt TAPP de Horecagelegenheid hiervan schriftelijk op de hoogte. De Horecagelegenheid verklaart dat zij in dat geval meewerkt aan zo’n overdracht of verpanding en dat zij zorgdraagt dat deze derde partij bij een overdracht alle rechten jegens de Horecagelegenheid zal kunnen uitoefenen.

12.3 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of om een andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TAPP zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.