* ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENT

Laatst gewijzigd op 17 februari 2017

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TAPP. TAPP adviseert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat de Gebruiker weet welke rechten en verplichtingen hij of zij heeft.

Artikel 1 Definities

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden de volgende termen worden gebruikt, is dit wat ze betekenen:

App

De applicatie gemaakt door TAPP, waarmee een gebruiker rekeningen van horecagelegenheden kan voldoen.

Gebruiker

De persoon die zich registreert bij TAPP en de App downloadt en gebruikt.

Horecagelegenheid

Een café, bar of restaurant die het gebruik van de TAPP App als betaalmiddel ondersteunt.

Notificatie

De berichten die vanuit de TAPP App naar de mobiele telefoon van de Gebruiker worden gestuurd.

Privacy Policy

De privacy policy van TAPP, te vinden op de website van TAPP en in de instellingen van de App.

Rekeninghouder

De persoon op wiens naam een groepsrekening is geopend en die aansprakelijk is voor de betaling ervan.

TAPP

TAPP is de handelsnaam van Tabster B.V. Tabster is geregistreerd onder KVK- nummer 62721720 en heeft als adres Wilhelminastraat 127H 1054WB te Amsterdam.

Website

De website www.tapp.cafe

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt. Door gebruik te maken van de Dienst accepteert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

TAPP kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden de Gebruiker tijdens diens eerstvolgende gebruik van de App onder de aandacht gebracht. Als de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is de enige mogelijkheid voor de Gebruiker om de Dienst en niet meer te gebruiken en de App van diens mobiele apparaat te verwijderen.

Artikel 3 App Functionaliteit

Met de TAPP App kunnen Gebruikers Horecagelegenheden vinden, een rekening openen, deze rekening verdelen over andere Gebruikers en deze rekening betalen. Meer informatie over de functionaliteit van de App is te vinden op http://www.tapp.cafe/.

Artikel 4 Registratie en Profiel

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van de App dient de Gebruiker de App eerst te downloaden en het registratieproces te voltooien. Daartoe moet de Gebruiker onder meer de volgende informatie invoeren, die vervolgens door TAPP geverifieerd zal worden:

Naam

Telefoonnummer

Een zelfgekozen toegangscode, waarmee het account van de Gebruiker beter beveiligd is.

Geldige betaalgegevens. Gebruikers kunnen hierbij kiezen hun creditcardgegevens in te voeren, dan wel hun IBAN-gegevens in te voeren. Wanneer zij voor deze laatste optie kiezen dienen Gebruikers ook hun postcode en huisnummer in te voeren in verband met wettelijke verplichtingen. Om zeker te stellen dat de opgegeven bankrekening inderdaad de bankrekening van de Gebruiker is, dient de Gebruiker 1 cent over te maken ter verificatie.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van diens gegevens in het geval deze wijzigen. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de juiste werking van de TAPP App.

De gegevens die de Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van TAPP.

Artikel 5 Het gebruik van de App

TAPP zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de App 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel is en goed functioneert. Het kan echter voorkomen dat er problemen en vertragingen optreden door een oorzaak buiten de redelijke macht van TAPP. Hieronder vallen onder meer een eventuele onderbreking van de App als gevolg van onderhoud aan en upgrades van TAPP-systemen of de systemen van een partij waarvan TAPP gebruikmaakt bij de levering van de App, uitval van telefoonnetwerken of, in het geval van mobiele netwerken, het feit dat u zich buiten het dekkingsgebied bevindt.

In het geval dat TAPP te maken krijgt met technische problemen, of dat het verbeteringen wil of moet doorvoeren die de functionaliteit van de App tijdelijk beperken zal TAPP het de Gebruikers tijdig laten weten, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld indien er sprake is van een dringend noodgeval. Dit heeft geen invloed op de verplichting van de Gebruiker om uitstaande bedragen op diens lopende rekeningen te betalen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een defect is in de App vraagt TAPP de Gebruiker zo snel als redelijk mogelijk is contact op te nemen met TAPP, zodat TAPP het defect kan verhelpen.

Alle bedragen die de Gebruiker aan TAPP verschuldigd is zijn steeds direct opeisbaar.

De Gebruiker dient altijd de meest recente versie van de App te gebruiken en ervoor te zorgen dat het besturingssysteem van zijn mobiele apparaat up-to-date is; en

De Gebruiker accepteert dat het diens eigen verantwoordelijkheid is om de App te deactiveren en van het mobiele apparaat te verwijderen bij vervanging of afstand van het mobiele apparaat.

Artikel 6 Horecagelegenheden

Wanneer een Gebruiker aankopen doet in een Horecagelegenheid ontstaat een vordering van de Horecagelegenheid op de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker aangeeft de betaling met TAPP te willen voldoen blijft deze vordering in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Horecagelegenheid. Wanneer de Horecagelegenheid de TAPP-betaling bevestigt door op het TAPP Touchscreen op ‘Bevestigen’ te drukken draagt de Horecagelegenheid de vordering over op TAPP. Vanaf dat moment is de Gebruiker verplicht de betaling aan TAPP te voldoen, en neemt TAPP de verantwoordelijkheid van de vordering over van de Horecagelegenheid.

Tot het moment dat de Horecagelegenheid de TAPP-betaling bevestigt zijn alle aankopen die de Gebruiker doet het onderwerp van een overeenkomst tussen hem of haar en de Horecagelegenheid. TAPP is geen partij bij die overeenkomst.

Iedere rekening staat op naam van één Groepsrekeninghouder. Deze Groepsrekeninghouder kan verzoeken van andere Gebruikers om aan de rekening deel te nemen accepteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Groepsrekeninghouder om de rekening te controleren, de Horecagelegenheid te wijzen op eventuele fouten en ervoor te zorgen dat de rekening correct is opgesteld. TAPP is niet verantwoordelijk voor de correctheid van een rekening. Als de rekening niet correct is dient dit te worden opgenomen met de medewerkers van de Horecagelegenheid.

Via TAPP kan de rekening over de verschillende deelnemers aan een rekening worden verdeeld, zodat Gebruikers individueel betalen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Rekeninghouder om ervoor te zorgen dat het gehele bedrag van de rekening wordt voldaan aan de Horecagelegenheid, zoals verder wordt gespecificeerd in Artikel 7. Een Horecagelegenheid zal een rekening niet sluiten voordat deze volledig is voldaan.

Wanneer er na het sluiten van de Horecagelegenheid nog een bedrag openstaat op een rekening dat door niemand is betaald zal deze rekening automatisch door TAPP worden gesloten om 07.00 ’s ochtends. Het resterende bedrag zal door TAPP automatisch worden afgeschreven van de creditcard of bankrekening van de Gebruikers die op dat moment ingecheckt zijn in de rekening.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De Rekeninghouder is ervoor verantwoordelijk dat het gehele bedrag van de rekening wordt betaald aan de Horecagelegenheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de Horecagelegenheid om ervoor te zorgen dat de rekening correct is opgemaakt. De Gebruiker heeft echter de verantwoordelijkheid zijn of haar rekening te controleren en de Horecagelegenheid te wijzen op eventuele fouten.

De Gebruiker downloadt en gebruikt de App voor eigen rekening en risico, en is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan het mobiele apparaat of verlies van gegevens voortvloeiend uit het downloaden of gebruik van de App. TAPP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van software op het mobiele apparaat die niet officieel is goedgekeurd door de fabrikant van het besturingssysteem van het mobiele apparaat.

De App wordt geleverd zonder enige garantie of waarborg van welke aard dan ook met betrekking tot de functionaliteit van de App en de juistheid van de in de App getoonde informatie. TAPP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen of gebreken die de App beïnvloeden, behalve indien dergelijke schade ontstaan is door bewuste roekeloosheid of grove schuld van TAPP.

Voor de schade, van welke aard dan ook, geleden als gevolg van de volgende zaken sluit TAPP alle aansprakelijkheid uit:

Verplichtingen uit overeenkomsten tussen de Horecagelegenheid en Gebruikers die niet worden nagekomen. TAPP is geen partij bij deze overeenkomsten;

De Gebruiker houdt zich door zijn handelen of nalaten niet aan deze voorwaarden;

De Gebruiker volgt de instructies voor het gebruik van TAPP niet op;

De Diensten van TAPP zijn niet of niet volledig beschikbaar, functioneren gebrekkig en/of er is sprake is van onjuiste of onvolledige informatie en/of berekeningen;

Storingen in de (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de Horecagelegenheid;

Het onjuiste gebruik van de App door een Gebruiker;

Voor diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, vernietiging of het niet of niet goed functioneren van beveiligingsmiddelen;

Onverminderd eventuele andere beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Voorwaarden is TAPP niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en/of verlies.

Artikel 8 Restitutie

TAPP zal ten onrechte betaalde bedragen alleen restitueren als deze bedragen volgens de onderstaande procedure door de relevante Horecagelegenheid worden geverifieerd. Als een incorrect bedrag wordt betaald dient de Gebruiker de volgende stappen ondernemen:

De Gebruiker dient de horecagelegenheid erover te informeren dat een incorrect bedrag is betaald.

Binnen 48 uur na de melding dient de Gebruiker het restitutieverzoek te mailen naar admin@tapp.nl , met daarin de volledige details van de betaling en de reden van het restitutie-verzoek. Een verzoek dat na deze 48 uur wordt ingediend zal niet worden ingewilligd, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. TAPP houdt zich het recht voor ieder restitutie-verzoek te weigeren dat niet of niet tijdig geverifieerd is door de relevante Horecagelegenheid.

Zodra een restitutie-verzoek is goedgekeurd zal TAPP contact opnemen met de Gebruiker, die vervolgens kan kiezen of de restitutie:

Als tegoed op het account van de Gebruiker wordt gestort waarmee toekomstige rekeningen kunnen worden betaald

Wordt terugbetaald op de creditcard of bankrekening van de Gebruiker.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App berusten bij TAPP en/of haar licentiegevers.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent TAPP aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de App gebruik te maken.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van TAPP zoals het registeren van domeinnamen, handelsnamen, merken of logo’s die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop TAPP intellectuele eigendomsrechten heeft.

De Gebruiker mag de App of enige informatie of software die verband houdt met de App niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen of in licentie geven. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TAPP substantiële delen van de App op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de App op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

Onder de voorwaarde zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, behoudt de Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten op alle informatie die de Gebruiker via de App ter beschikking stelt.

Artikel 10 Datagebruik

Alle gegevens van Gebruikers, zowel de gegevens die de Gebruiker zelf invoert als de gegevens die ontstaan door gebruik van de App, worden altijd in overeenstemming met de Privacy Policy van TAPP behandeld.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de App te staken en diens profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van het profiel heeft geen gevolgen voor transacties die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging.

11.2 In geval van een schending van een van de verplichtingen en beperkingen zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden en bij deactivering of verwijdering van de App van uw mobiele apparaat vervallen onmiddellijk alle rechten die aan u zijn toegekend met betrekking tot de App.

Artikel 12 Overig

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

12.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TAPP zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.4 TAPP mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. De Gebruiker verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens de Gebruiker zal kunnen uitoefenen.