Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van TAPP sluit je de Overeenkomst TAPP met ons af. Hierbij horen onderstaande voorwaarden. In deze voorwaarden lees je wat je van ons mag verwachten, en andersom. We adviseren je deze Algemene Voorwaarden goed door te nemen, zodat je weet welke precieze afspraken bij de Overeenkomst TAPP horen.

 

Artikel 1    Definities

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden de volgende termen worden gebruikt, hebben ze de volgende betekenis:

 

App

De applicatie gemaakt door TAPP, waarmee een gebruiker rekeningen van horecagelegenheden kan voldoen.

 

Gebruiker

De persoon die de App downloadt en zich bij TAPP registreert.

 

Groepsrekeninghouder

De persoon op wiens naam een groepsrekening is geopend en die aansprakelijk is voor de volledige betaling ervan.

 

Horecagelegenheid

Een café, bar of restaurant die het gebruik van de App als betaalmiddel ondersteunt, en die ondertekenaar is van de Overeenkomst TAPP.

 

Notificaties

De serviceberichten die vanuit de App naar de mobiele telefoon van de Gebruiker worden gestuurd.

 

Overeenkomst

Om de Diensten van TAPP af te kunnen nemen sluit de Horecagelegenheid een Overeenkomst met TAPP.

 

PoS

Het Point of Sale-systeem, oftewel het kassasysteem van een Horecagelegenheid.

 

Privacy Policy

De privacy policy van TAPP, te vinden op de website van TAPP en in de instellingen van de App.

 

TAPP

TAPP is de handelsnaam van Tabster B.V. Tabster is geregistreerd onder KVK- nummer 62721720 en heeft als adres Wilhelminastraat 127H 1054WB te Amsterdam.

 

TAPP’s Diensten

De applicatiesoftware en het TAPP Touchscreen die zijn ontwikkeld door TAPP, en die samen door middel van een koppeling met het PoS van de Horecagelegenheid kunnen dienen als online betaalmethode.

 

TAPP Touchscreen

Het door TAPP geleverde Touchscreen dat samen met de applicatiesoftware de koppeling tussen de TAPP App en het PoS mogelijk maakt en door de Horecagelegenheid wordt gebruikt om de lopende horecarekening van een Gebruiker aan een TAPP-rekening te koppelen.

 

Website

De website www.tapp.cafe

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst die TAPP met de Horecagelegenheid sluit en zijn van toepassing op elk gebruik dat de Horecagelegenheid van de Dienst maakt.

 

Artikel 3    TAPP Functionaliteit

TAPP biedt Horecagelegenheden de mogelijkheid om de applicatiesoftware die is ontwikkeld door TAPP te gebruiken voor een online betaalmethode gekoppeld aan het PoS van de Horecagelegenheid, zodat Gebruikers de mogelijkheid hebben de Horecagelegenheid te vinden, er een rekening te openen, deze rekening te verdelen met anderen en deze rekening te betalen.

 

Artikel 4      Toestemmingen

4.1 Met inachtneming van het nakomen van de Voorwaarden van deze overeenkomst verleent TAPP de Horecagelegenheid voor de duur van de overeenkomst een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de mobiele applicatiesoftware ontwikkeld door TAPP te gebruiken op diens PoS, zodat de Gebruiker diens rekening bij de Horecagelegenheid via dit Betaalsysteem kan voldoen.

4.2 De Horecagelegenheid dient van diens PoS-leverancier toestemming te hebben voor de koppeling van het TAPP Touchscreen en TAPP’s applicatiesoftware aan diens PoS.

 

Artikel 5    TAPP’s Diensten

5.1 De Horecagelegenheid heeft de mogelijkheid informatie over de Horecagelegenheid zoals afbeeldingen, locatiegegevens, openingstijden, aanbiedingen en andere content in de App te tonen en op de website van TAPP. Deze informatie dient niet:

5.2 Het is de verantwoordelijkheid van De Horecagelegenheid om ervoor dat de informatie die TAPP over de Horecagelegenheid weergeeft correct en up-to-date is.

5.3 Om te worden weergegeven in de TAPP App dient de Horecagelegenheid:

* TAPP van de informatie te voorzien zoals verzocht door TAPP zodat TAPP een account voor de Horecagelegenheid kan creëren;

* De kosten zoals beschreven onder artikel 10 te voldoen.

5.4 TAPP geeft geen garantie over de rangschikking van de Horecagelegenheden in de App en heeft het recht om te bepalen waar Horecagelegenheden in de App worden getoond.

5.5 TAPP zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat haar Diensten steeds operationeel zijn en goed functioneren. In het geval dat TAPP te maken krijgt met technische problemen, of dat zij verbeteringen wil of moet doorvoeren die de functionaliteit van de App tijdelijk beperken zal TAPP dit de Horecagelegenheid tijdig laten weten, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld indien er sprake is van een dringend noodgeval.

TAPP behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar Diensten te kunnen wijzigen, op te schorten of te staken. TAPP is niet aansprakelijk voor de schade die de Horecagelegenheid lijdt als om wat voor reden dan ook de Diensten worden gewijzigd of niet beschikbaar zijn op ieder moment en voor iedere periode.

Indien er een defect is in de software of hardware die onderdeel is van TAPP’s diensten, dient de Horecagelegenheid zo snel als redelijk mogelijk is contact op te nemen met TAPP, zodat TAPP het defect kan verhelpen.

5.6 Wanneer TAPP’s Diensten om wat voor reden dan ook tijdelijk niet operationeel zijn of worden opgeschort, zullen alle rekeningen die de Horecagelegenheid op dat moment heeft bevestigd en afgesloten (een handeling die het barpersoneel verricht op het TAPP Touchscreen) door TAPP zoals normaal worden uitbetaald aan de Horecagelegenheid. De dan nog lopende rekeningen zullen open blijven staan. Als TAPP’s Diensten later op de avond wel weer operationeel worden, kan het (bar)personeel ervoor kiezen deze rekeningen alsnog te bevestigen en af te sluiten zodat deze uitbetaald worden, of om de rekening alsnog te annuleren.

Wanneer TAPP’s Diensten voor de rest van een dag niet meer operationeel zijn, dient de Horecagelegenheid ervan uit te gaan dat de betaling van lopende rekeningen niet via TAPP verloopt en dat de betaling van deze rekeningen op een alternatieve manier moet geschieden. In zulke gevallen zorgt TAPP ervoor dat niets bij de Gebruikers wordt afgeschreven.

De Horecagelegenheid kan er dus pas vanuit gaan dat lopende rekeningen via TAPP worden betaald, wanneer het (bar)personeel deze rekeningen heeft bevestigd en afgesloten via het TAPP Touchscreen.

 

Artikel 6    Horecagelegenheden

6.1 TAPP zal ervoor zorgen dat het de Horecagelegenheid voorziet van informatie over het gebruik van de App, de applicatiesoftware en het TAPP Touchscreen, zodat de Horecagelegenheid diens personeel kan instrueren in het gebruik van TAPP.

6.2 De Horecagelegenheid accepteert dat deze de regels en richtlijnen van TAPP voor het gebruik van diens Diensten volgt.

6.3 De Horecagelegenheid verleent TAPP toestemming om naar de Horecagelegenheid te verwijzen in advertenties en promotiemateriaal.

6.4 De Horecagelegenheid gaat ermee akkoord dat TAPP de TAPP App in de Horecagelegenheid promoot, bijvoorbeeld door middel van promotiemateriaal.

 

Artikel 7    Gebruik van TAPP’s Diensten door Gebruikers

7.1 Wanneer een Gebruiker aankopen doet in de Horecagelegenheid ontstaat een vordering van de Horecagelegenheid op de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker aangeeft de betaling met TAPP te willen voldoen blijft deze vordering in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Horecagelegenheid. Wanneer de Horecagelegenheid de TAPP-betaling bevestigt door op het TAPP Touchscreen op ‘Bevestigen’ te drukken draagt de Horecagelegenheid de vordering over op TAPP. Vanaf dat moment is de Gebruiker verplicht de betaling aan TAPP te voldoen, en neemt TAPP de verantwoordelijkheid van de vordering over van de Horecagelegenheid.

7.2 Tot het moment dat de Horecagelegenheid de TAPP-betaling bevestigt zijn alle aankopen die de Gebruiker doet het onderwerp van een overeenkomst tussen hem of haar en de Horecagelegenheid. TAPP is geen partij bij die overeenkomst.

7.3 Wanneer er na het sluiten van de Horecagelegenheid nog een bedrag openstaat op een rekening dat door niemand is betaald zal deze rekening automatisch door TAPP worden gesloten om 07.00 ’s ochtends. Het resterende bedrag zal door TAPP automatisch worden afgeschreven van de creditcard of bankrekening van de Gebruikers die op dat moment ingecheckt zijn in de rekening.

 

Artikel 8    Aansprakelijkheid

8.1 De Diensten worden geleverd zonder enige garantie of waarborg van welke aard dan ook met betrekking tot de functionaliteit van de Diensten en de juistheid van de in de App en op het TAPP Touchscreen getoonde informatie.

8.2 Voor de schade, van welke aard dan ook, geleden als gevolg van de volgende zaken sluit TAPP alle aansprakelijkheid uit:

* Verplichtingen uit overeenkomsten tussen de Horecagelegenheid en Gebruikers die niet worden nagekomen. TAPP is geen partij bij deze overeenkomsten;

* De Horecagelegenheid houdt zich door zijn handelen of nalaten niet aan deze voorwaarden;

* De Horecagelegenheid volgt de instructies voor het integreren en gebruik van TAPP niet op;

* De Diensten van TAPP zijn niet of niet volledig beschikbaar, functioneren gebrekkig en/of er is sprake is van onjuiste of onvolledige informatie en/of berekeningen;

* Storingen in de (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de Horecagelegenheid;

* Het onjuiste gebruik van de App door een Gebruiker;

* Voor diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, vernietiging of het niet of niet goed functioneren van beveiligingsmiddelen;

* De Horecagelegenheid of diens personeel volgen instructies van TAPP niet op;

8.3 TAPP is wel aansprakelijk wanneer eventuele schade voor de Horecagelegenheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van TAPP;

8.4 Onverminderd eventuele andere beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Voorwaarden is TAPP niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en/of verlies in het algemeen.

 

Artikel 9    Betalingen

9.1 De dagomzet van rekeningen die in een Horecagelegenheid via TAPP’s Diensten betaald worden, wordt uiterlijk binnen drie dagen door TAPP overgemaakt naar de desbetreffende Horecagelegenheid.

9.2 Het incasseren van de via de TAPP App betaalde rekeningen bij de Gebruiker is de verantwoordelijkheid van TAPP. Hiermee neemt TAPP het risico voor het eventuele mislukken van incasso’s bij de Gebruiker over van de Horecagelegenheid. TAPP garandeert zo de betaling van de met de TAPP App betaalde rekeningen aan de Horecagelegenheid. Voor dit doeleinde draagt de Horecagelegenheid het recht voor het incasseren van de met de TAPP App betaalde rekeningen over aan TAPP.

9.3 Wanneer Gebruikers menen een onterecht bedrag te hebben betaald via TAPP, kan dit bedrag worden gerestitueerd. Dit gebeurt echter alleen als deze bedragen door de relevante Horecagelegenheid worden geverifieerd. De procedure hiervoor is te vinden in de Algemene Voorwaarden Gebruiker van TAPP. TAPP behoudt zich het recht voor ieder restitutie-verzoek te weigeren dat niet of niet tijdig geverifieerd en bevestigd is door de relevante Horecagelegenheid.

 

Artikel 10    Kosten

10.1De kosten die de Horecagelegenheid aan TAPP betaalt om de Diensten van TAPP te gebruiken zijn opgenomen in de Overeenkomst. Deze Kosten kunnen bestaan uit:

* Transactiekosten die worden gerekend over de betalingen die Gebruikers via de TAPP app doen aan de Horecagelegenheid.

* Eenmalige aansluitkosten.

10.2 Transactiekosten worden iedere maand middels een factuur in rekening gebracht aan de Horecagelegenheid.

10.3 De Horecagelegenheid is deze transactiekosten binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd. Wanneer deze kosten niet tijdig worden voldaan kan de desbetreffende Horecagelegenheid tijdelijk niet in de App worden weergegeven.

 

Artikel 11    Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App berusten bij TAPP. TAPP kan derden een gebruikslicentie verstrekken.

11.2Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen in de App met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

11.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan de Horecagelegenheid over te dragen, afgezien van de licentie om het product te gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst. De Horecagelegenheid zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van TAPP, waaronder het registeren van domeinnamen, handelsnamen, merknamen of logo’s die identiek zijn aan of lijken op die van TAPP.

11.4 De Horecagelegenheid mag de App of enige informatie of software die verband houdt met de App niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, publiceren, verkopen of in licentie geven.

11.5 Onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, heeft en behoudt de Horecagelegenheid de intellectuele eigendomsrechten op alle informatie die de Horecagelegenheid via de App ter beschikking stelt.

 

Artikel 12    Beëindiging

12.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

12.2 In de volgende situaties kan TAPP de Overeenkomst of een deel van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

* De Horecagelegenheid ontplooit activiteiten of gaat activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;

* De Horecagelegenheid is failliet verklaard;

* De Horecagelegenheid heeft surseance van betaling aangevraagd;

* De Horecagelegenheid komt een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet na;

 

Artikel 13   Datagebruik

13.1 Voor de functionaliteit van TAPP’s Diensten is het noodzakelijk dat de TAPP-software toegang heeft tot de transactiegegevens van de Horecagelegenheid. TAPP behandelt deze gegevens in overeenstemming met de Privacy Policy.

13.2 De Horecagelegenheid geeft TAPP toegang tot de transactiegegevens in diens PoS en gaat akkoord met de richtlijnen voor TAPP’s gebruik hiervan zoals opgesteld in TAPP’s Privacy Policy.

 

Artikel 14   Verklaringen en Garanties 

Iedere partij bij de Overeenkomst garandeert dat deze het volledige recht en de volledige autoriteit heeft om een partij te zijn in deze overeenkomst.

 

Artikel 15    Overig

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

15.2 TAPP mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, overdragen aan derden of verpanden en zal de Horecagelegenheid daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. De Horecagelegenheid verklaart voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht, alle rechten jegens de Gebruiker en de Horecagelegenheid zal kunnen uitoefenen.

15.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. TAPP zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.